Zakład Opieki Zdrowotnej MIL-MED Gryfice.

Przychodnia MIL-MED

  Przychodnie w Gryficach: ul. Ks. Ruta 8  91 384 6850 oraz ul. Dworcowa 21/1  91 384 6855  Pn. - Pt. od 8:00 do 18:00. Rejestracja od godz. 8.00 

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 1. Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020 r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020r., poz 1395)

2. Informacja o warunkach udzielania teleporad:

Warunki udzielania teleporad w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MIL – MED Sp. z o.o., 72 – 300 Gryfice, Przychodnia lekarska ul. Ks. St. Ruta 8 i Zakładzie Opieki Zdrowotnej MIL – MED Sp. z o.o., 72 – 300 Gryfice, Przychodnia lekarska ul. Dworcowa 21/1, zwanym dalej ZOZ MIL – MED, z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem.

1) Teleporada jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. Teleporada nie jest jedyną formą udzielania świadczeń zdrowotnych przez Poradnię Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ZOZ MIL – MED w Gryficach.

2) Teleporady w ZOZ MIL – MED udzielane są przy użyciu bezpośredniego (lekarz – pacjent) systemu łączności telefonicznej.

3) Termin teleporady ustalany jest każdorazowo z pacjentem przez pracownika ZOZ MIL – MED (rejestratorkę medyczną/pielęgniarkę) podczas rejestracji pacjenta do lekarza. Pacjent podaje numer telefonu, na który lekarz zadzwoni w ustalonym terminie w celu udzielania świadczenia zdrowotnego.

4) W przypadku braku telefonicznego kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie lekarz wykonuje jeszcze 3-krotną próbę ponownego kontaktu z pacjentem w odstępach czasu nie krótszych niż 5 minut. Gdy nie uzyska kontaktu z pacjentem teleporada jest anulowana.

5) W przypadku, gdy niezbędne ze względu na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady, lekarz poinformuje pacjenta o możliwości skorzystania ze świadczenia opieki w bezpośrednim kontakcie, ustalając z pacjentem termin wizyty w ZOZ MIL – MED.

3. Sposób realizacji obowiązku informowania w jednostce na temat standardów teleporady POZ.

Informacja o warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym, stanowi:

 1. informacja umieszczona na tablicy informacyjnej podmiotu w miejscu udzielania świadczeń usytuowanej w widocznym miejscu,
 2. informacja umieszczona na stronie internetowej podmiotu www.mil-med.pl,
 3. informacja udzielana jest na żądanie pacjenta telefonicznie.

 

Informowanie NFZ o numerze telefonu służącego do teleporad POZ.

W przypadku udzielania teleporad w ramach POZ telefonicznie, informację o numerach telefonów wykorzystywanych do tego celu przekazuje się do Narodowego Funduszu Zdrowia, lista numerów wykorzystywanych do udzielania teleporad w ramach POZ :

 • 91 384 68 50, 91 384 68 55 oraz telefon GSM nr 571 422 445 (telefony czynne od 08.00 do 18-00, ul. Ks. St. Ruta 8, 72 – 300 Gryfice),
 • 91 384 58 65 (telefon czynny od 08.00 do 18.00, ul. Dworcowa 21/1, 72 – 300 Gryfice).
 • Lekarze są wyposażeni w dedykowane nabiurkowe aparaty telefoniczne GSM dla celów realizacji teleporady w relacjach z pacjentami. Wykaz tych numerów telefonów jest umieszczony na tablicy informacyjnej. Informacja o wykazie numerów telefonów jest udzielana na każde żądanie pacjenta.

Wykaz 15 numerów telefonów z których lekarze ZOZ MIL-MED łączą się z pacjentami:

 • 699 713 333
 • 699 713 334
 • 699 713 335
 • 699 713 336
 • 699 713 337
 • 699 713 338
 • 699 713 339
 • 699 713 340
 • 699 713 341
 • 699 713 342
 • 699 713 343
 • 699 713 344
 • 699 713 345
 • 699 713 346
 • 699 713 347

Wprowadza się dedykowane adresy poczty elektronicznej dla celów kontaktów pacjentów:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w pozostałych sprawach dla lokalizacji ul. Ks. Stanisława Ruta 8: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w pozostałych sprawach dla lokalizacji ul. Dworcowa 21/1 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

4. Ustalenie tożsamości pacjenta.

Osoba udzielająca teleporady, przed jej udzieleniem, ma obowiązek ustalenia tożsamości pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849[2]), przekazanych przez niego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz:

1) na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, lub

2) po okazaniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość, przy udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej w formie telewideoporady, lub

3) przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695).

5. Weryfikacja zasadności udzielenia teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Obowiązkiem osoby udzielającej teleporady w ramach POZ jest dokonanie, na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, w tym udostępnionej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702), następujących czynności:

1) udzielenie świadczenia zdrowotnego, w tym ustalenie, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem, lub

2) poinformowanie pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

6. Dokonanie adnotacji dotyczącej teleporady w ramach POZ.

Osoba udzielająca teleporady zobowiązana jest do dokonania stosownej adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

7. Warunki udzielania teleporady w ramach POZ.

Jednostka zobowiązana jest do takiego zorganizowania procesu udzielania teleporad w ramach POZ, aby ich przeprowadzenie następowało w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady.

8. Bezpieczna transmisja danych dokumentów elektronicznych.

W przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, w tym przekazywania cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, jednostka stosuje takie rozwiązania techniczno-organizacyjne, które służą zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, polegające na tym, iż przekazywane dane / informacje są szyfrowane kryptograficznie a hasła dostępowe do danych / informacji przekazywane są odrębnym kanałem do upoważnionego odbiorcy, a sam dostęp do przekazywanych danych / informacji ma wyłącznie upoważniony do tego personel jednostki.

9. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

a) nazwisko i imię (imiona),

b) datę urodzenia,

c) oznaczenie płci,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

2) Wybór świadczeniobiorcy, świadczeniobiorca potwierdza oświadczeniem woli, zwanym „deklaracją wyboru”:

1) w postaci papierowej;

2) w postaci elektronicznej, złożonym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

3) złożonym za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905). Deklaracja wyboru zawiera:

1) dane świadczeniobiorcy:

a) imię i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) numer PESEL, a w przypadku jego braku serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) numer telefonu,

f) adres e-mail,

g) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, adres jego miejsca zamieszkania i numer telefonu – w przypadku gdy świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia lub całkowicie ubezwłasnowolniona,

h) dane dotyczące świadczeniodawcy, w tym jego nazwę (firmę) i adres siedziby, str. 5 k) imię i nazwisko lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ,

i) datę dokonania wyboru;

j) podpis świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego w przypadku dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2.

10. Instrukcje:

1) Instrukcja o sposobie realizacji badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych zleconych przez lekarza POZ ZOZ MIL – MED w Gryficach. Jeśli pacjent wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, których konieczność stwierdza lekarz podczas wizyty bezpośredniej pacjenta w Poradni, po osobistym zbadaniu lub po zbadaniu za pośrednictwem teleporady, lekarz wystawia zlecenie na stosowne badania.

Zlecenie na wykonanie badań dodatkowych, w przypadku wizyty bezpośredniej, pacjent otrzymuje od lekarza podczas wizyty. W przypadku teleporady zlecenie na wykonanie badań dodatkowych będzie dostępne do odbioru przez pacjenta w rejestracji Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej odpowiednio przy ul. Ks. St. Ruta 8 lub przy ul. Dworcowej 21/1.

2) Instrukcja o sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne:

E-zlecenie na wyroby medyczne wystawia lekarz, pielęgniarka. E-zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres nie dłuższy n i ż : ·

 • 12 kolejnych miesięcy, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania, przy czym nie można zrealizować zlecenia za miesiące, które już upłynęły
 • lub jednorazowo na inne wyroby medyczne, typu materac p/odleżynowy, balkonik, wózek (zazwyczaj raz na 5 lat) lub protezy, typu proteza piersi (raz na 3 lata). Wystawienia e-zlecenia na wyroby medyczne i potwierdzenia go przez system eZWM dokonuje lekarz lub osoba uprawniona do wystawiania e-zlecenia, a pacjent otrzymuje wydruk w wersji papierowej. W przypadku teleporady możliwe jest wystawienie pacjentowi e-zlecenia na wyroby medyczne. Po pozytywnej weryfikacji zlecenia, pacjentowi zostanie przekazana od wystawiającego zlecenie informacja o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (telefonicznie). W takim przypadku realizacja zlecenia w sklepie medycznym lub aptece następuje na podstawie podania przez pacjenta otrzymanego numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta - bez wydruku papierowego zlecenia . Wyroby medyczne na podstawie wystawionego i potwierdzonego wydruku papierowego e-zlecenia można kupić w punktach, które mają umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne

3) Instrukcja o sposobie realizacji e-skierowania: E-skierowanie wystawia lekarz po przeprowadzonej teleporadzie z pacjentem. Eskierowania mogą być wystawiane na świadczenia:

1) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych;

2) leczenie szpitalne w placówkach, które mają podpisaną umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej; Podczas teleporady pacjent może skorzystać z 2 kanałów dostępu do e-skierowania :

1 . wydruku informacyjnego z danymi niezbędnymi do rejestracji;

2. telefonicznie, kiedy zostanie przekazany 4 cyfrowy kod dostępowy. E-skierowanie jest wymagane tylko dla wizyt ,,pierwszorazowych ". W przypadku kontynuacji leczenia nie jest potrzebne nowe skierowanie. Lekarz może wystawić e-skierowanie po wywiadzie z pacjentem za pośrednictwem teleporady. E-skierowanie nie wskazuje konkretnego podmiotu leczniczego a jedynie rodzaj badania ( np . poradnia chirurgiczna ). W przypadku gdy wystąpi błąd w wystawionym e-skierowaniu osoba która je wystawiła może je anulować.

4) Instrukcja o sposobie realizacji e-recepty.

E-recepę można otrzymać w formie :  papierowego wydruku e-recepty. Wystarczy zgłosić. to lekarzowi podczas wizyty;

 • elektronicznej - konieczne jest założenie lnternetowego Kanta Pacjent a (IKP). Po zalogowaniu si do lnternetowego Kanta Pacjenta w zakładce ,,Maje konto" należy wybrać sposób powiadamiania o e-recepcie. Do wyboru jest SMS, email. Można wybrać również obie opcje.· Podczas wizyty w aptece w zależności od wybranej formy powiadomienia o erecepcie należy podać farmaceucie: 
 • SMS - podać 4 cyfrowy kod z SMS-a i PESEL osoby na którą jest wypisany lek; 
 • e-mail - okazując farmaceucie na ekranie telefonu/tabletu otrzymaną na adres poczty elektronicznej informację o e-recepcie. Wówczas nie jest wymagane podawanie numeru PESEL; 
 • w przypadku papierowego wydruku należy przekazać farmaceucie otrzymany od lekarza wydruk informacyjny . Jak wykupić leki z e-recepty. 
 • Leki z e-recepty można wykupić w róznych aptekach na obszarze całego kraju. Można wykupić część leków w jednej aptece a część w drugiej lub każdy lek w innej aptece posługując się jedynie otrzymanym kodem i numerem PESEL (opis powyżej). 
 • Jedyny warunek to taki, że wszystkie opakowania tego samego leku muszą być wykupione w tej samej aptece, w której nastąpił zakup pierwszego opakowania. To znaczy, że zakup tego samego leku, który jest w kilku opakowaniach, można rozłożyć w czasie i najpierw kupić jedno opakowanie, a kolejne po jakimś czasie. W takim przypadku kolejne opakowania tego leku muszą być wykupione w tej samej aptece, w której było kupione pierwsze opakowanie. Jak długo ważna jest e-recepta.
 • 7 dni na antybiotyk - licząc od daty wystawienia, 
 • 120 dni na preparaty immunologiczne - licząc od daty wystawienia,
 • 30 dni na pozostałe leki - licząc od daty wystawienia. Lekarz może na e-recepcie zaznaczyć ,,data realizacji: od... .." (wpisuje datę od której lek może być realizowany) - wówczas termin realizacji e-recepty wynosi 30 dni licząc od wpisanej przez lekarza daty. 
 • 365 dni - na leki, które przyjmują pacjenci chorzy przewlekle. Wówczas lekarz zaznacza na e-recepcie ,,data realizacji : do......" (wpisuje dat rok później od daty wystawienia e-recepty) . E-recepta ważna na 365 dni musi być zrealizowana na pierwsze opakowanie leku w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia, żeby nie utracie części leku. Jeśli pierwsza realizacja e-recepty ważnej na 365 dni nastąpi po 30 dniach od dnia jej wystawienia, farmaceuta w aptece pomniejszy ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty. Przy wykupie kolejnych opakowań, bez względu na to kiedy będą wykupywane, nie będą już pomniejszane ilości leku. Z e-recepty ważnej na 365 dni jednorazowo można wykupić zapas leku na 180 dni.

11. Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) jest aplikacją, z której może skorzystać każdy pacjent. IKP dostępne jest pod adresem internetowym https://pacjent.gov.pl/.

Dzięki IKP w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach. Założenie i korzystanie z aplikacji IKP jest bezpłatne. Za pośrednictwem aplikacji pacjent: 

 • otrzyma e-recept SMS-em lub e-mailem,
 • wykupi leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji,
 • udostępni bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków,
 • ma dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18 roku życia, odbierze kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem).

Administracja ZOZ MIL-MED Sp. z o.o.