72-300 Gryfice, ul. Ks. Ruta 8 +48 91 384 68 50

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zakład Opieki Zdrowotnej MIL-MED sp. z o.o. z siedzibą w Gryficach

Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązków informacyjnych Administratora Danych Osobowych, wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”).

Szanowni Pacjenci,

w związku z przetwarzaniem przez Zakład Opieki Zdrowotnej "MIL-MED" sp. z o.o. z siedzibą w Gryficach Państwa danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, które zostały nam przekazane, jest Zakład Opieki Zdrowotnej "MIL-MED" sp. z o.o. z siedzibą w Gryficach, numer KRS: 0000825221 (zwany dalej Administratorem).

Z Administratorem można się skontaktować:

1) pisemnie pod adresem ul. Ks. Ruta 8, 72-300 Gryfice,

2) drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 91 384 68 50 oraz

3) drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?

W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych mają Państwo prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym u Administratora, tj. Panią Joanną Manturuk.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować:

1) pisemnie pod adresem ul. Ks. Ruta 8, 72-300 Gryfice,

2) drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 91 384 68 50 oraz

3) drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jakakolwiek zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych nie będzie wpływała na wskazany powyżej sposób kontaktu.

3. W jakim celu będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe?

Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

 

4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów określonych w pkt 3 jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ponadto w zakresie niezbędnym dla ochrony żywotnych interesów Pacjentów, podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Dane osobowe szczególnych kategorii będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

5. Do jakich odbiorców mogą zostać przekazane Państwa dane osobowe?

Z poszanowaniem poufnego charakteru Państwa danych, przy zachowaniu mechanizmów minimalizujących liczbę przekazywanych danych oraz ograniczających możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, będziemy przekazywać powierzone nam dane osobowe do  podmiotów o znaczeniu niezbędnym dla realizacji na Państwa rzecz świadczeń medycznych, w szczególności do naszych pracowników, lekarzy, Narodowego Funduszu Zdrowia a  także do    organów państwa i innych podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, w szczególności do kontroli wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (  urzędy skarbowe, PIP , ZUS). oraz do laboratoriów analitycznych.

6. Czy wskazane dane mogą zostać przez nas przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Na podstawie RODO mają Państwo prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych,
żądania sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów Administratora (dotyczy to w szczególności przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania, których nasza placówka nie będzie wykorzystywać),
sprostowania przetwarzanych danych osobowych, w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym (nie dotyczy to zebranych danych medycznych),
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w uporządkowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo do żądania przesłania wskazanych danych do innego administratora (np. innego szpitala czy placówki medycznej) w przypadku przetwarzania wskazanych danych w związku ze świadczoną usługą medyczną lub na podstawie udzielonej zgody,
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
wycofania zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda), jednak nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.

8. Jakie Państwa dane przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać kategorie Państwa danych osobowych, wyłącznie w zależności od świadczeń medycznych, o których udzielenie się Państwo zwrócicie.

9. Przez jaki okres będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, w każdym razie w okresie wskazanym przez art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Ponadto dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody przestaniemy przetwarzać, jeżeli wycofają Państwo wskazaną zgodę (patrz punkt 7.7.) lub jeżeli dowiemy się, że dane się zdezaktualizowały.

11. Czy podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są obowiązkowe?

Podanie nam Państwa danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach określonych w pkt 3 jest dobrowolne, jednakże ich nieudzielenie skutkować będzie niemożnością udzielenia świadczenia medycznego przez Administratora.

MIL-MED's Avatar

MIL-MED

Zakład Opieki Zdrowotnej MIL-MED Sp. z o.o. w Gryficach

Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować Naszym pacjentom dopasowaną do ich potrzeb, kompleksową opiekę medyczną, psychologiczną i doradczą.
Przychodnie rodzinne
Kontakt

ZOZ MIL-MED Sp. z o.o.
72-300 Gryfice, ul. Ruta 8
tel. 91 384 68 50
e-mail: ruta@mil-med.pl